EL CONSORCI DE LA RUTA DEL TEMPLEEl Consorci de la Ruta del Temple està integrat pels Ajuntaments de Montsó, Lleida, Miravet, Tortosa i Penyíscola (entitats promotores de la iniciativa), per a desenvolupar i gestionar la Ruta del Temple "Domus Templi", el seu projecte de promoció i desenvolupament turístic i cultural, així com qualsevol altra activitat relacionada directa o indirectament amb aquestes finalitats.

El Consorci és una Entitat Pública, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, distinta de la dels seus consorciats, i capacitat jurídica plena per al cumpliment dels seus fins.

Els objectius del Consorci són:

- Defençar el patrimoni històric, medioambiental, urbanístic, arquitectònic i cultural d'aquells municipis vinculats o integrants de la Ruta.

- Projectar el llegat templar.

- Planificar, gestionar i promocionar el desenvolupament de la Ruta del Temple com iniciativa vertebradora de l'espai turístic i territorial que constitueix el seu àmbit d'actuació.

- Coordinar i fomentar les diferents iniciatives i propostes procedents del sector públic i/o privat, relacionades amb el desenvolupament de la Ruta del Temple i oferir recolçament per la seva implantació.

- Realitzar els estudis necesàris per al correcte desenvolupament d'un turisme respectuós amb l'entorn natural, històric i cultural de la zona proposant les normatives i plans de gestió i d'us que siguin necesaris.