Concurs d'Informàtica Ciutat de Lleida - 18a edició - Any 2008
Anar als continguts de la pàginaConcurs d'Informàtica Ciutat de Lleida -18a Edició Any 2008 Català|Castellano
Premis anteriors edicions:
2007
2003
1999
1995
1991
2006
2002
1998
1994
2005
2001
1997
1993
2004
2000
1996
1992
 

Característiques tècniques de cada apartat

Aplicacions informàtiques i pàgines web – Premi Jesús Lorés

Aplicacions informàtiques:

Els participants han de lliurar una presentació feta del treball en suport html. No és condició indispensable per participar que les aplicacions estiguin hostatjades en un servidor web.

La primera pantalla —presentació— del producte gràfic ha d’incloure el text Concurs d’Informàtica Ciutat de Lleida – Aplicacions informàtiques, any 2008 i el nom de l’autor o autors.

Tot i que la informació i l’objectiu dels productes concursants és de lliure elecció, opcionalment s’hi pot afegir un apartat d’explicacions sobre els motius, les finalitats i els mèrits, si es consideren interessants per a la seva valoració.

Pàgines web:

Hi poden participar els autors o autores de les pàgines web presents en els enllaços del portal www.lleida.org. Es pot demanar la inclusió de la web en qüestió en els enllaços de www.lleida.org mitjançant el formulari situat en el mateix portal (http://www.lleida.org/cat/incloure_url.asp).

El jurat valorarà el contingut i la interactivitat dels serveis, així com la qualitat i l'originalitat del disseny.

Iniciatives per afavorir la integració social dels col·lectius amb dificultats d'adaptació, mitjançant l'ús de les tecnologies - Premi "la Caixa"

Els participants han de lliurar una memòria en suport informàtic, basada en pàgines html , sobre la iniciativa proposada. Encara que el projecte pot estar allotjat en un servidor web, no serà condició indispensable per participar i es podrà lliurar en altres suports.

La primera pantalla —presentació— haurà d'incloure el text: “Concurs d'Informàtica Ciutat de Lleida – Iniciatives per afavorir la integració social dels col·lectius amb dificultats d'adaptació mitjançant l'ús de les tecnologies, any 2008” , el nom de l'autor o autors.

La memòria haurà d'incloure i estructurar-se d'acord amb els següents apartats:

 • Títol, autor i descripció del projecte.
 • Justificació que el projecte fomenta la inclusió i la integració de persones amb discapacitats de tot tipus, amb dificultats d'integració social o cultural o amb risc d'exclusió social.
 • Altres informacions i dades objectives i quantificades que permetin al jurat valorar el projecte, així com informació descriptiva (imatges, reportatges fotogràfics o en vídeo, presentacions, etc.).

Els concursants hauran de tenir cura d'explicitar de manera clara, juntament amb el projecte, el nom o els noms dels autors, el telèfon, l'adreça electrònica i l'adreça postal de contacte.

El jurat tindrà en compte per valorar els projectes una o diverses de les següents característiques:

 • Esforç demostrat per potenciar la participació de persones amb discapacitats, amb dificultats d'integració social o cultural o amb risc d'exclusió social en tasques tecnològiques.
 • Esforç demostrat per fomentar la participació de persones d'aquests sectors de risc en el premi “Aplicacions del Concurs d'Informàtica Ciutat de Lleida” d'acord amb el nombre de treballs presentats sota la direcció del participant al concurs.
 • Esforç realitzat per divulgar fonaments bàsics d'informàtica i telecomunicacions entre la població dels sectors afectats.
 • Esforç demostrat per fomentar l'interès per la informàtica i la coparticipació d'altres entitats (associacions de pares, associacions de veïns, entitats no lucratives, etc.) per la informàtica i les telecomunicacions.
 • Originalitat i interès.

Aplicacions i projectes pedagògics

Els participants han de lliurar una memòria en suport informàtic, sobre la iniciativa proposada.

La presentació haurà d’incloure el text: Concurs d’Informàtica Ciutat de Lleida - Aplicacions i projectes pedagògics, any 2008, el nom de l’autor o autors, el centre educatiu, el nivell i el curs escolar.

La memòria ha d’incloure els apartats següents i estructurar-se d’acord amb aquests:

 • Títol, autor i descripció del projecte.
 • Justificació del projecte.
 • Altres informacions i dades objectives i quantificades que permetin al jurat valorar el projecte.

Els concursants han de tenir cura d’explicitar, de manera clara, juntament amb el projecte, el nom de l’autor o autors, el telèfon, l’adreça electrònica i l’adreça postal de contacte.

El jurat, per tal de valorar els projectes, ha de tenir en compte una o diverses de les característiques següents:

 • Qualitat pedagògica del projecte.
 • Qualitat acadèmica del projecte.
 • Esforç realitzat per impartir fonaments bàsics d’informàtica i telecomunicacions i per innovar en els mètodes pedagògics i l’aplicació d’eines.
 • Esforç demostrat per divulgar i fomentar l’interès del centre educatiu per la informàtica i la coparticipació d’altres entitats (associacions de pares, associacions de veïns, entitats no lucratives, etc.).
 • Originalitat i interès.